หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด

92 จำนวนผู้เข้าชม  |  Public บริการ เดือน ตุลาคม

บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด


วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี


27 ตุลาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งที่สร้างหรือผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่สายตาลูกค้าเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการสร้างความประทับใจของพนักงานให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้าหรือให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ในการมาติดต่อแต่ละครั้ง เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็น เสน่ห์ หรือความสำคัญต่อการรับรู้ว่าองค์กรหรือธุรกิจนั้นให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด                    หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ พนักงานบริการ ได้เรียนรู้วิธีบริการลูกค้าประเภทต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การบริการที่เป็นพื้นฐาน(ทั่วไป)  การบริการลูกค้าที่เฉพาะกลุ่ม จนไปถึงการบริการลูกค้าเฉพาะรายบุคคล  ซึ่งนักบริการจำเป็นต้องมี ความรู้ ความสามารถ ในการบริการลูกค้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play เพื่อพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น ทำให้ผู้อบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหัวใจสำคัญและหลักในการบริการลูกค้าทั่วไปให้ประทับใจ
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างตรงจุด... ตรงใจ
    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริการลูกค้าเฉพาะรายบุคคล....ให้ประดุจดั่งคนสำคัญ
    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ
    1.  หัวใจสำคัญของการบริการลูกค้าให้ประทับใจ
    2.  ทัศนคติที่ดี....ของนักบริการที่ควรจะเป็น !!!  (จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยบริการ)
        •  เปลี่ยนความท้อแท้ เป็นความท้าทาย

    3. ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
    4. กิจกรรม Workshop ค้นหาความต้องการ...เพื่อบริการอย่างประทับใจ
    5. ขั้นตอนการบริการอย่างเป็นระบบ....สร้างความประทับใจด้วย Service Mind
        •  เปิดใจด้วยคำทักทายที่เป็นมิตร....สร้างบรรยากาศเป็นกันเองกับลูกค้า (การสร้างความประทับใจแรก)
        •  การสอบถามความต้องการของลูกค้า (ค้นหาความคาดหวัง)
        •  จับประเด็นความต้องการได้อย่างถูกต้อง การรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าสื่อ (ฟังอย่างเข้าใจ)
        •  ลงมือปฏิบัติตามความต้องการลูกค้าอย่างเต็มใจและตั้งใจ
        • 
ทบทวนและสรุปสิ่งที่ลูกค้าสื่อ...เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างลูกค้าและพนักงาน

    6. กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าทั่วไป.....สร้างความประทับใจในงานบริการ”
    7. เทคนิคการแก้ปัญหาและรับมือกับลูกค้าอย่างมีลูกล่อลูกชน

Module 2 การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด
    8. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย....เพื่อบริการที่เป็นเลิศ
        •  ลูกค้าพรหมจรรย์
        •  ลูกค้าเจ้าอารมณ์
        •  ลูกค้าเจ้ายศเจ้าอย่าง
        •  ลูกค้าลูกทุ่ง
    9. เทคนิคการบริการกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....อย่างมีกึ๋น
        •  หลักการแยกลูกค้าแต่ละกลุ่ม
        •  การวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่าง
        •  การบริการให้ตรงใจ
    10. กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม....สร้างความประทับใจให้ตรงจุด”

Module 3 การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”

    11. การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล
        •  ความต้องการ
        •  ปัญหาที่ประสบ
        •  นิสัย หรือ Lifestyle
    12. กิจกรรม Workshop ค้นหาลักษณะเฉพาะ…สร้างบริการ “ประดุจคนสำคัญ”
    13. กิจกรรม Role Play  “การบริการลูกค้าเฉพาะราย…สร้างจุดต่าง บริการอย่าง “ลูกค้ารายสำคัญ”
    14. วิธีบริหารจัดการอารมณ์ตัวเอง (EQ) เพื่อสร้างความสุขในงานบริการ
    15. สรุปคำถาม – ตอบ

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00 1173,783.00  3,900.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.001053,395.003,500.00
3 ท่าน3,200.00963,104.003,200.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com