หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 26 พ.ย.63)

 

ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
Professional Training Officer Skills

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

26 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                              *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


วัตถุประสงค์
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร
2. เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม
3. เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นการสัมมนา
1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม
3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ
4. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
    - การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
    - การกล่าวเปิดการอบรม
    - การกล่าวแนะนำวิทยากร
    - การกล่าวขอบคุณวิทยากร
    - การกล่าวปิดการอบรม
5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
6. การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม
7. การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม
8. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
9. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร
12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
      - การเตรียมการก่อนการอบรม
      - การอำนวยการระหว่างอบรม
      - การจัดการหลังการฝึกอบรม
13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
      - ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
      - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
      - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
      - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
      - สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
      - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร
 

                 “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน3,900.00 1173,783.00  3,900.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน3,500.001053,395.003,500.00
3 ท่าน3,200.00963,104.003,200.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com