หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ

SMART MANAGER SKILLS
 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

6 ตุลาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                                   

 *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของผู้จัดการที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
     2. เพื่อเรียนรู้วิธีบริการจัดการสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างผู้จัดการมืออาชีพ ด้วยการค้นหาพร้อมพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
     3. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จในอาชีพด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารจัดการงาน ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
     4. เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงที่ดี โดยสามารถแยกแยะ สังเกตพฤติกรรมลูกน้องระหว่างการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อพัฒนา “ผลงาน” และ “คน” อย่างมีขั้นตอน

ประเด็นการสัมมนา
ส่วนที่ 1   ความสามารถพื้นฐานตามตำแหน่งงาน
     1. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการคุณสมบัติของผู้จัดการตามมาตรฐาน Managerial Competencies
         - การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ (Strategic Management/Vision)
         - การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
         - การบริหารจัดการงาน (Task Management)
         - ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)
         - การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)
          - กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดกลุ่มทีมงานผู้จัดการเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดจำเป็นของManagerial Competencies แต่ละคุณสมบัติ
      2. ค่าชี้วัดสำหรับการกำหนดมาตรฐานศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน (Potential and Performance Indicator)
      3. วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร
      4. ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นผู้จัดการตาม Managerial Competencies”
          - WORKSHOP GROUP 1: การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ (Strategic Management/Vision)
          - WORKSHOP GROUP 2: การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
          - WORKSHOP GROUP 3: การบริหารจัดการงาน (Task Management)
          - WORKSHOP GROUP 4: ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)
          - WORKSHOP GROUP 5: การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

ส่วนที่
2   ทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง
      5. พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความคิด และการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของคน และลักษณะของคนประเภทต่างๆ
      6. รูปแบบการสื่อสารของผู้ให้คำปรึกษาสู่ความมั่นใจและตรงใจกันทั้งสองฝ่าย
      7. จิตวิทยาที่ผู้ให้คำปรึกษากับการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่ดี
           - การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก
           - การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ
           - เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล
      8. การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อน

ในการปฏิบัติงาน
           - เพื่อการแก้ไขปรับปรุง
           - เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
           - เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
      9. วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”
          - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion)
          - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ (Benefits)
          - การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Fact)
       กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาคน
      10. วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”
           - การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Reaching Agreement)
           - การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน (Improvement)
           - การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน (Reinforcement)
           - การให้คำปรึกษาเพื่อประเมินผลงาน (Performance Review)
       กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาผลงาน
      11. แบบฟอร์มสังเกตพฤติกรรมและความสามารถการให้คำปรึกษา 10 ขั้นตอน
            - การสร้างบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
            - การเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พูด
            - การฟังด้วยความเข้าใจ
            - การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ
            - การถามเพื่อความกระจ่างและความชัดเจน
            - การทำความเข้าใจในปัญหาให้ตรงกัน
            - การทำความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา
            - การบอกความต้องการของหัวหน้า
            - การจัดแผน หรือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
            - ลูกน้องรู้สึกสบายใจ หลังการพูดคุย
      12. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา  

 


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com