หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (อบรม 24 พ.ย. 63)

เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล

(Effective Coaching and Performance Appraisal Techniques)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

24 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                       *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล

       ยุคนี้เป็นยุคแห่งการสร้างผลงาน พนักงานทุกคนในองค์กรต้องแข่งกันสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในองค์กร แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ หัวหน้างาน ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องผลการปฏิบัติงาน การสอนงานเพื่อให้พนักงานสร้างผลงาน และในที่สุดจะต้องทำการประเมินผลให้พนักงานสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานได้ ยิ่งหัวหน้ามีความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงานมากเพียงใด พนักงานจะยิ่งสร้างผลงานได้มากขึ้นตามลำดับ

       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการสอนงานและประเมินผลงานพนักงานได้อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการสอนงานและการประเมินผลงานรวมทั้งได้เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีกับลูกน้องทั้งในเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงาน รวมทั้งสร้างผลงานให้องค์กรได้ตามศักยภาพสูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

1. กรอบแนวคิดเรื่องการสอนงาน (Coaching) และการบริหารผลงาน (Performance Management)
2. ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการสอนงาน พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือเหตุผลจูงใจลูกน้อง 
3. หัวหน้าเรียนรู้สไตล์การบริหารงานของตน เพื่อนำมาใช้ในการสอนงาน
4. กิจกรรม Workshop  “สไตล์การบริหารงานของหัวหน้า” กับการสอนงาน
5. การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของลูกน้องก่อนการสอนงาน
6. ขั้นตอนการสอนงานบนพื้นฐานของ Competency และ KPIs

ขั้นที่ 1 : การเตรียมสอน
ขั้นที่ 2 : การลงมือสอน
ขั้นที่ 3 : การติดตามผล
ขั้นที่ 4 : การพัฒนาการสอน

7. บทบาท หน้าที่ และ คุณสมบัติของหัวหน้างานในการเป็น “ผู้สอน” ที่ดี
8. พฤติกรรมที่หัวหน้าควร “มี”  และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน
9. ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จและล้มเหลว
10. กิจกรรม Workshop  “การสอนคนให้ได้งาน”
11.ขั้นตอนการประเมินผลงาน (Performance Appraisal)

ขั้นที่ 1 :  การวางแผนปัจจัยในการประเมินผลงาน
ขั้นที่ 2 :  การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ขั้นที่ 3 :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 4 :  การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนา

12. การประเมินผลงานบนพื้นฐาน Competency และ KPIs
13. กิจกรรม Workshop  “การประเมินผลงาน”
14. สรุป คำถามและคำตอบ


          “รับใบประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

ราคาค่าอบรม / หลักสูตร / ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

ค่าสัมมนา/ท่านหัก ณ ที่จ่าย 3%รวมจ่ายสุทธิไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย
1 ท่าน4,500.00 1354,365.00 4,500.00
พิเศษ....ราคาโปรโมชั่น !!! 
2 ท่าน4,100.001233,977.004,100.00
3 ท่าน3,800.001143,686.003,800.00

วิธีการชำระเงิน:
    1. กรอกใบสมัคร (Public Training) ส่งมาที่อีเมล์ trainingbaydhej@gmail.com หรือ แฟกซ์ 0-2615-4479
    2. โอนผ่านบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด  
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-85715-8
พร้อมแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479
    3. กรณีชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายนาม “บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”
    4. หัก ณ ที่จ่าย 3%    
        บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
        เลขที่ 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
        เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1055-53002-31-1

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 
     "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"

  โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702  
  เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com
  อีเมล์  : dsmarttraining@gmail.com
  เฟสบุ๊คแฟนเพจ :  www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training
 
 Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)
      หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง  

 

Powered by MakeWebEasy.com