หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

2113 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การจัดทำระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน
(Succession Plan Management System)

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ที่ปรึกษาด้าน KPI Management (OKR) ปี 2557-ปัจจุบัน
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน จากประสบการณ์ HR กว่า 30 ปี

หลักการและเหตุผล
องค์กรของท่านกำลังเผชิญกับภัยคุกคามแบบนี้บ้างไหม ?
    - องค์กรกำลังจะขยายงาน แต่บุคลากรที่มียังไม่พร้อมจะเติบโต
    - มีตำแหน่งสำคัญว่างและกำลังจะว่าง แต่ยังหา Successor ที่เหมาะสมไม่ลงตัว
    - ถ้าเลือก Successor ควรมีเกณฑ์การคัดเลือก และประเมิน Successor อย่างไร ?
    - หากได้ Successor แล้ว จะพัฒนาอย่างไรต่อดี ?
   หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ (Key Positions) ที่จะช่วยให้ท่านปั้น Successor ให้ Success อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage)

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan
  2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยง Competency, Training Road Map, Group Development Plan, Individual Development Plan และ KPI กับ Succession Plan
  3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการจัดทำ Flow Chart คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง Succession Plan ได้อย่างเป็นระบบ
  4. สามารถกำหนดเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และประเมิน Successor ได้อย่างมีประสิทธิผล
  5. สามารถเตรียมความพร้อมในการค้นหา พัฒนา Successor ให้มีความต่อเนื่องกับการดำเนินธุรกิจ
  6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
 ส่วนที่  1  :  มาทบทวนเรื่องควรรู้เกี่ยวกับ “Succession Plan” กันก่อนดีไหม ?
    - ความหมายของ Successor และ Succession Plan
    - จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) แล้วใครจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
    - ปัญหาและอุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ Succession Plan และแนวทางป้องกันปัญหา
 ส่วนที่  2  :  14 เรื่องที่ควรเตรียมตัวก่อนการจัดทำ Succession Plan
   - 14 เรื่องที่ผู้บริหารและ HR ควรเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Succession Plan
 ส่วนที่  3  : 9 ขั้นตอนของการจัดทำ “Succession Plan” ภาคปฏิบัติ (Succession Plan Process) 
   - ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan ของที่ปรึกษาและ HR มืออาชีพ
   - Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan Flow Chart
 ส่วนที่ 4 : เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร...จุดเริ่มต้นของการจัดทำ Succession Plan (Key Position of Organization)
   - 6 หลักเกณฑ์สำคัญในการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร
 ส่วนที่ 5 : การกำหนด 4 เกณฑ์สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกกลุ่มคนที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่ง (Pool of Candidate)
    - หลักเกณฑ์สำคัญในการสรรหาและคัดเลือก Pool of Candidate ที่คนเก่ง คนดี และเป็นที่ยอมรับ
    - แนวทางการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การคัดเลือก Pool of Candidate
 ส่วนที่ 6 : เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan
    - แนวทางการจัดทำ Modern Job Description ในการจัดทำ Succession Plan
    - แนวทางการนำ Modern Job Description มาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะ (Competency) เพื่อเตรียมจัดทำ Training Road Map ของตำแหน่งงานหลัก
    - Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ของตำแหน่งงานหลัก
 ส่วนที่ 7 : เทคนิคการจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan
    - แนวทางการจัดทำ Training Road Map ในการจัดทำ Succession Plan
แนวทางการนำ Training Road Map มาเตรียมสรรหาและคัดเลือกกลุ่มคนที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่งงาน
 ส่วนที่ 8 : เทคนิคการดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมินกลุ่มบุคลากรที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่งงาน (Pool of Candidate)
     - แนวทางดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมิน Pool of Candidate โดย HR
     - วิธีการประเมินและคัดเลือก Successor ตามเกณฑ์ KPI, Competency, ประสบการณ์ และความเหมาะสมภาคปฏิบัติ โดยหัวหน้าและผู้บริหาร (Successor Analysis)
 ส่วนที่  9 :  เทคนิคในการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ที่มีประสิทธิภาพ (Successor Development Techniques)
     - การวางแผนปั้น Pool of Successors ด้วยแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan : SP)
     - Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan ของ Successor แต่ละคน
 ส่วนที่  10  :  เทคนิคการประเมินผล Successor (Successor Appraisal) หลังการพัฒนา
    - 4 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล เพื่อเลื่อนตำแหน่ง Successor
    - เกณฑ์การประเมิน Successor ด้วย Performance (Effective Performance Evaluation)
    - เกณฑ์การประเมิน Successor ด้วย Competency (Effective Competency Evaluation)
    - ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง Successor ด้วย KPI และ Competency
 ส่วนที่  11  :  9 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Key Success of Succession Plan)
    - ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง


หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้