หลักสูตร การบริหารงานฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่ !!!

2104 จำนวนผู้เข้าชม  | 

New !!! การบริหารงานฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ยุคใหม่
(Smart Training Officer)


วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ที่ปรึกษาด้าน KPI Management (OKR) ปี 2557-ปัจจุบัน
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน จากประสบการณ์ HR กว่า 30 ปี


 หลักการและเหตุผล
    งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในงานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Value Added) ด้วยการพัฒนาบุคลากรทุกคนทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และความต้องการขององค์กรในแต่ละปี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน นักบริหารงานฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้บริการ และให้คำแนะนำปรึกษาด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ทั้ง 7 ขั้นตอนสำคัญ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ไปจนถึงการจัดทำรายงานฝึกอบรม (Training Report) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอน ของการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร
  2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่นักบริหารงานฝึกอบรมยุคใหม่ต้องปฏิบัติ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) จนถึงการจัดทำรายงานฝึกอบรม (Training Report) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อ ยอดใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในสายงาน

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
  ส่วนที่  1  : ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่กับความเชื่อมโยงระบบ HRD
  ส่วนที่  2  : เทคนิคการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ (Modern Training Needs Survey Techniques)
      - การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร
      - ตัวอย่างที่ 1 แบบฟอร์ม Modern Training Needs
  ส่วนที่  3  :  เทคนิคการจัดทำแผนงานและงบประมาณการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร (Modern Training Plan Techniques)
     - การวางแผนฝึกอบรมยุคใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร
     - ตัวอย่างที่ 2 แบบฟอร์ม Modern Training Plan
     - Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร
     - แนวทางการเตรียมการวางแผนงบประมาณฝึกอบรมประจำปี (Training Budget)
   ส่วนที่  4  :  เทคนิคการจัดทำ On the Job Training ยุคใหม่ (Modern OJT Plan Techniques)
     - 5 หมวดในการจัดทำ Modern OJT Plan และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ISO 9001 & IATF 16949
     - การจัดทำและบันทึกประวัติการ OJT ด้วย Skills Matrix
     - ตัวอย่างที่ 3 แบบฟอร์ม Modern OJT Plan ที่ครอบคลุม 6 หมวดการสอนงาน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ISO 9001 & IATF 16949
     - การจัดทำ OJT Record
   ส่วนที่  5  :  เทคนิคการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (Training Course Design)
     - การเขียนโครงการและออกแบบหลักสูตรให้ได้รับการรับรองจากกรม/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
     - การออกแบบหลักสูตรภายในให้สอดคล้องกับ Knowledge Management ในระบบ ISO 9001
     - ตัวอย่างที่ 4 การเขียนโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
  ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารและดำเนินการจัดฝึกอบรม (Modern Training Management)
     - เทคนิคการคัดเลือกวิทยากร ไม่ให้โดนคนในอาชีพวิทยากรหลอก
     - จัดฝึกอบรมอย่างไร ไม่ต้องเกณฑ์พนักงานมาเข้าอบรม ?
     - Workshop 2 : ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางป้องกันปัญหาการฝึกอบรมที่พบจากประสบการณ์ 29 ปีของหลายร้อยองค์กร
     - ตัวอย่างที่ 5 บริหารการฝึกอบรมด้วยการจัดทำ Training Check List
  ส่วนที่  7  :  เทคนิคการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม (Modern Training Evaluation)
     - การประเมินปัจจัยนำเข้าของการฝึกอบรม-กระบวนการฝึกอบรม-ผลที่ได้จากการฝึกอบรม (Inputs-Process-Outputs)
     - การประเมินผลการฝึกอบรมแบบ Return On Investment (ROI)
     - ประเมินผลแบบไหนองค์กรเกิดกำไรสูงสุด
     - Workshop 3 : การออกแบบประเมินผลฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร
  ส่วนที่  8  :  เทคนิคการติดตามผลและบันทึกประวัติการฝึกอบรม (Modern Training Follow up & Training Record)
     - ติดตามผลอย่างไรให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนฝึกอบรม
     - ตัวอย่างที่ 6 การบันทึกประวัติการอบรมยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับ Career Path
   ส่วนที่  9  :  เทคนิคการจัดทำรายงานฝึกอบรม (Modern Training Report)
      - รายงานการฝึกอบรมแบบ Training Management ที่ผู้บริหารระดับสูงอยากเห็น
      - ตัวอย่างที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้