หลักสูตร การปรับทัศนคติและเตรียมความพร้อมการขายของหัวหน้าการตลาดสินเชื่อ

400 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การปรับทัศนคติและเตรียมความพร้อมการขาย
ของหัวหน้าการตลาดสินเชื่อ
(Mindset Change and Selling Skills to Team Lead)

หลักการและเหตุผล
       เป็นที่ทราบกันดีว่า การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนนโยบายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรไปจนถึงระดับฝ่ายงานต่างๆ ที่จะต้องทำความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการงานและทีมงานให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นความท้าทายของระดับหัวหน้างานที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความไม่เข้าใจไปจนถึงการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของตนเองและในระดับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องปรับความคิดและทัศนคติของตนเองเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ พร้อมเปิดใจที่จะปรับตัวและเรียนรู้ที่จะสร้างผลงานใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ โดยอาศัยทักษะความสามารถและการกระตุ้นตนเองและทีมงานให้เกิดการยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนการทำงาน โดยเฉพาะงานขาย เป็นงานที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นท้าทายตนเองและทีมงานในการที่จะเผชิญอุปสรรคต่างๆ ซึ่งสามารถฝ่าฟันได้ด้วยการคิดและมองด้านบวก ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและเทคนิคการนำเสนอขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย อันจะส่งผลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายยอดขายที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความสุขของชีวิต และความสุขในการทำงานในที่สุด
           หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมระดับหัวหน้าการตลาดสินเชื่อ ได้เรียนรู้วิธีการเปิดมุมมองปรับความคิดตนเองเพื่อทำความเข้าใจและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผลกระทบจากการปรับตัวทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ทำความเข้าใจถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลของการทำงานทั้งของตนเองและองค์กร และเรียนรู้เทคนิคการขายอย่างที่ปรึกษาให้กับลูกค้าอย่างได้ผล เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและประยุกต์ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานและองค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้าการตลาดสินเชื่อในการปรับตัว ปรับทัศนคติ มุมมองความคิดใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างยอดขายและพัฒนาความสามารถในการขายให้กับทีมงาน sSME Specialist อย่างได้ผล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการขายอย่างที่ปรึกษา การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการนำเสนอขายให้กับลูกค้า
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยาย
Module 1: Mindset Change – A Key Start to Challenging Success
1. บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของหัวหน้าการตลาดสินเชื่อ
2. กรอบแนวคิดเรื่องการปรับมุมมองและทัศนคติ (Mindset Change)
3. เรียนรู้และเข้าใจมิติของการเปลี่ยนแปลง – โอกาส หรือ อุปสรรค
4. คุณลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
5. คำถามจำเป็น
     - ทำไมต้องปรับมุมมองและทัศนคติ?
     - ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองด้านใดบ้าง?
     - ต้องปรับเปลี่ยนเมื่อไร?
     - วิธีการเป็นอย่างไร?
6. ผลกระทบของการปรับมุมมองและทัศนคติ
     - ต่อองค์กร
     - ต่อเพื่อนร่วมงาน
     - ต่อตนเอง
7. อุปสรรคที่พบได้บ่อยของการปรับมุมมองและทัศนคติ
8. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับมุมมองและทัศนคติ
9. พันธะสัญญาในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการพัฒนา
Module 2: Professional Consultative Selling Skills
10. ใครคือลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer Identification)
11. ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเรื่องสินเชื่อ (Need Discovery)
12. การเตรียมตัวและวางแผนการขาย (Sales Planning)
      - การเสาะหาลูกค้าเป้าหมาย
      - วางแผนดี...โอกาสสำเร็จมากขึ้น
13. ขั้นตอนและเทคนิคการขายอย่างที่ปรึกษาให้ได้ผล (Step of Consultative Selling and Techniques)
      13.1 การเปิดการขาย (Opening)
      13.2 การวิเคราะห์โอกาสการขาย (Need Identification)
      13.3 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ (Product Presentation)
      13.4 การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง (Overcoming Objections)
      13.5 การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
      13.6 การปิดการขาย (Closing)
14. กิจกรรม: การนำเสนอขายสินเชื่อให้กับลูกค้าเป้าหมาย
15. เคล็ดลับการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (Upselling and Cross Selling)
16. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขาย (Key Success Factors)
17. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ จำนวน 2 วัน หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้