หลักสูตร การพัฒนาความสามารถในการบริหารระดับผู้จัดการด้วย 4 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ

468 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การพัฒนาความสามารถในการบริหารระดับ
ผู้จัดการด้วย 4 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ
(Managerial Competence Development with 4-Leadership Quotients)

หลักการและเหตุผล
       ในการเป็น “ผู้จัดการ” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดของฝ่ายงานและองค์กร โดยเฉพาะ ในปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับ สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของความเป็นผู้จัดการในทุก ๆ ด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ 
        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง โดยเฉพาะ การวางแผนงาน การคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา การบริหารทีมงาน การติดตามผลงาน และที่สำคัญคือ การสร้างคนให้ได้งานผ่านการสอนงานอย่างได้ผล  ทั้งนี้จะเรียนรู้โดยผ่านฝึกทำกิจกรรม และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของผู้จัดการให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสร้างความตระหนักให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้พร้อมที่จะพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
2. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารยุคใหม่และประยุกต์ให้เหมาะสมกับมาตรฐานการทำงานปัจจุบัน
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทั้งในด้านการสอนงาน พัฒนาทีมงาน และติดตามการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารคนและงานด้วยทักษะการคิดและวางแผนที่ดี
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

หัวข้อการบรรยาย
1. บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการมืออาชีพ
2. แนวคิด 4 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ บนพื้นฐานการบริหารคนและงาน
3. มิติที่ 1 ทักษะการวางแผนงานขาย (Sales Planning)
      - การวิเคราะห์สถานการณ์ขาย (Situation Analysis)
      - การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
      - การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
      - การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
      - กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการวางแผนงานขาย
4. มิติที่ 2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving Skill)
      - การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      - การคิดบวก (Positive Thinking)
      - การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      - การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving)
      - กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
5. มิติที่ 3 ทักษะการบริหารทีมให้ได้งาน (Leadership and People Management)
      - วิเคราะห์ขีดความสามารถของพนักงานขายในทีม (Competency Analysis)
      - การวางแผนพัฒนาความสามารถของพนักงานขาย (Individual Development Plan)
      - การสอนงานบนพื้นฐาน Competency และ KPIs
      - การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์และสรุปข้อตกลงร่วมกัน (Constructive Feedback and Commitment)
      - กิจกรรม: การบริหารทีมให้ได้งาน
6. มิติที่ 4 ทัศนคติและทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง
      - มุมมองและทัศนคติจำเป็น (Mindset) ของการเป็นผู้จัดการมืออาชีพ
      - การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
      - การบริหารการเปลี่ยนแปลง
      - กิจกรรม: การบริหารความเปลี่ยนแปลง
7. สิ่งที่ต้องการพัฒนาในการเพิ่มความสามารถการบริหาร (Commitment and Action Plan)
8. สรุป คำถาม และ คำตอบ

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้