หลักสูตร SMART and Effective Store Management

30 จำนวนผู้เข้าชม  |  In -house การขาย การตลาด

SMART and Effective Store Management
(บริหารร้านอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย)

หลักการและเหตุผล
       ธุรกิจร้านค้าปลีกในปัจจุบันนั้น ......... มีการแข่งขันกันสูงมาก ทั้งในด้าน คุณภาพสินค้า ราคา การบริการ การตกแต่งร้าน รวมถึง การจัดส่งสินค้า  ในฐานะผู้บริหาร หรือ เจ้าของจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับกลยุทธ์ และ ยุทธวิธีในการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดลูกค้า สร้างความประทับใจ และ สร้างยอดขาย
       หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรบได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการร้านค้า เพื่อสร้างการบริการและการขายที่มีประสิทธิภาพ (SMART and Effective Store Management) ซึ่งในที่สุดจะส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ตั้งแต่การจัดการภาพลักษณ์ การบริหารพื้นที่ รวมถึงการขายและการบริการอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้เหมาะสมแก่กิจการ และเพิ่มยอดขายได้ในที่สุด

หัวข้อการบรรยาย
1. กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีก
     - การวิเคราะห์สภาพธุรกิจ
     - การวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย
     - การวิเคราะห์คู่แข่ง
2. ปรับยุทธวิธีบริหาร.....
     - การปรับภาพลักษณ์ร้าน ...... ให้กระแทกสายตาลูกค้า
     - การบริหารพื้นที่ภายในร้าน.....ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
     - การบริหารการตลาด ทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
     - การสร้างจุดขายอื่น ๆ เพื่อยกมาตรฐานร้าน
3. การสร้างระบบการขายและบริการให้ชนะคู่แข่ง
     - การจัดสรรพนักงานให้เหมาะกับงาน และ ลูกค้า
     - การสร้างศักยภาพให้พนักงานขาย
         1. ให้เป็นดาว ขายเก่ง และ ขายเป็น
         2. ให้มีมาดแห่ง นักขาย (การพัฒนาบุคลิกภาพ)
     - การพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น การรักองค์กร ทำงานอย่างทุ่มเท
4. สรุป
5. ช่วงคำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

Powered by MakeWebEasy.com