หลักสูตร ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 

ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
(Supervisory gap closing for effective performance)                   

หลักการและเหตุผล
      ในปัจจุบันนี้ ปัญหาระหว่างหัวหน้า กับ ลูกน้อง มีให้ประสบพบเห็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจกัน การแบ่งงานที่ไม่ชัดเจน การทะเลาะกัน เหตุทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาจาก การเกิดช่องว่างระหว่างหัวหน้า และ ลูกน้อง ผลกระทบที่ตามมาคือ บรรยากาศในการทำงานที่ไม่ดี การแตกแยกสามัคคี การลาออกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในที่สุด ย่อมกระทบต่อผลงานขององค์กร 
      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่เข้าใจลูกน้อง และ ลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างตน กับ ลูกน้องได้ โดยผ่านการทำ กิจกรรม เกมส์ และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
1. Module 1: ประเภทของช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
(เรียนรู้ประเภทของช่องว่างที่เกิดขึ้น)
Tool :  Workshop
2. Module 2: การลดช่องว่างที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้ลูกน้องระดมสมองหาปัญหาลูกน้อง ที่เกิดขึ้นจากช่องว่าง
(เรียนรู้การลดช่องว่างที่เกิดขึ้น พร้อมแก้ปัญหาในชีวิตจริง)
Tool :  Workshop & Role Play
3. Module 3: การใช้ ภาวะผู้นำ 4 รูปแบบ ในการบริหารลูกน้อง
(ศึกษา ภาวะผู้นำ 4 รูปแบบ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน)
Tool :  Workshop
4. Module 4: จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง โดยผ่าน เครื่องมือต่างๆ
(ศึกษา การนำจิตวิทยามาใช้ในการบริหารลูกน้อง)
Tool :  Role Play
5. Module 5: การสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(ศึกษา วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยเกมส์)
Tool: Game
6. Module 6: การสร้างบรรยากาศในการทำงาน
(ร่วมระดมสมอง การสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงาน)
Tool :  Workshop 
7. สรุป คำถามและคำตอบที่ต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com