หลักสูตร ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

182 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
(Supervisory gap closing for effective performance)                   

หลักการและเหตุผล
      ในปัจจุบันนี้ ปัญหาระหว่างหัวหน้า กับ ลูกน้อง มีให้ประสบพบเห็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องความไม่เข้าใจกัน การแบ่งงานที่ไม่ชัดเจน การทะเลาะกัน เหตุทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาจาก การเกิดช่องว่างระหว่างหัวหน้า และ ลูกน้อง ผลกระทบที่ตามมาคือ บรรยากาศในการทำงานที่ไม่ดี การแตกแยกสามัคคี การลาออกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในที่สุด ย่อมกระทบต่อผลงานขององค์กร 
      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่เข้าใจลูกน้อง และ ลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างตน กับ ลูกน้องได้ โดยผ่านการทำ กิจกรรม เกมส์ และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
1. Module 1: ประเภทของช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
(เรียนรู้ประเภทของช่องว่างที่เกิดขึ้น)
Tool :  Workshop
2. Module 2: การลดช่องว่างที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้ลูกน้องระดมสมองหาปัญหาลูกน้อง ที่เกิดขึ้นจากช่องว่าง
(เรียนรู้การลดช่องว่างที่เกิดขึ้น พร้อมแก้ปัญหาในชีวิตจริง)
Tool :  Workshop & Role Play
3. Module 3: การใช้ ภาวะผู้นำ 4 รูปแบบ ในการบริหารลูกน้อง
(ศึกษา ภาวะผู้นำ 4 รูปแบบ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน)
Tool :  Workshop
4. Module 4: จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง โดยผ่าน เครื่องมือต่างๆ
(ศึกษา การนำจิตวิทยามาใช้ในการบริหารลูกน้อง)
Tool :  Role Play
5. Module 5: การสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(ศึกษา วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยอาศัยเกมส์)
Tool: Game
6. Module 6: การสร้างบรรยากาศในการทำงาน
(ร่วมระดมสมอง การสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงาน)
Tool :  Workshop 
7. สรุป คำถามและคำตอบที่ต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com