หลักสูตร LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

696 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

หลักการและเหตุผล
        โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กรและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการบรรยาย
ส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ
    - ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”
    - ความแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
    - ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง
2. กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
    - PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques
    - INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques
3. ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จขององค์กร 
    - ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)
    - ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)
    - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
    - การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
    - การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)
WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน”
ส่วนที่ 2 การบริหารพัฒนาคน (People Development)
4. ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception) 
    - อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
    - เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
    - รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา
5. การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA
    - การออกความคิด (Concept)
    - การกำหนดกระบวนการ (Process)
    - การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)
6. ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)
    - หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
    - ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ
    - กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง
    - การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feedback)
WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้  “การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) 
7. ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมีศิลปะ “ART”
    A: Approach: เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน
    R: Rapport: พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอันส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน
    T: Trust: การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ
8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้