หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

460 จำนวนผู้เข้าชม  | 


การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

Becoming an effective SUPERVISOR


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารสำหรับหัวหน้างานในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของหัวหน้างานที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพ ต้องค้นหาและพัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จในการทำงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
3. เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพ วิธีการคิด หลักการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงานมอบหมาย การสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งความสำเร็จ ผสมผสานหลักการบริหาร การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการบรรยาย
1. การวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของคน
    - ลักษณะของคนประเภทต่างๆ
    - การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคน
    - ศิลปะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมคน
2. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
    - การจัดการทั่วไป
    - การบริหารจัดการหน้าที่เฉพาะ
    - การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    - การสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร
3. คุณสมบัติของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ : ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานจำเป็นต้องทราบ โดยทำแบบทดสอบภาวะผู้นำ 7 ทักษะของหัวหน้างาน (Leadership Assessment) เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง
    - ภาวะผู้นำ (Leadership)
    - การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
    - ทักษะการสื่อสาร (Communication)
    - ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
    - การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
    - การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
    - ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)
4. กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
    - SWOT Analysis
    - PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques
    - INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction techniques
5. วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารสำหรับหัวหน้างานที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร
    - การพัฒนาทักษะการสอนงาน ด้วยกระบวนการสอนงานของหัวหน้างานด้วยเทคนิคการถ่ายทอดแบบมืออาชีพ และมีคุณภาพนำไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
    - การพัฒนาทักษะการมอบหมายงาน ด้วยการจัดการสั่งการ มอบหมาย กำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำ คำปรึกษาการของหัวหน้างานอย่างเป็นขั้นตอน
6. WORKSHOP “ทักษะการเป็นหัวหน้างาน” การพัฒนาทักษะการสอนงาน และการพัฒนาทักษะการมอบหมายงาน แบ่งกลุ่มฝึกทักษะ พร้อมวิเคราะห์ขีดความสามารถของพัฒนาทักษะ และการนำไปใช้งาน   
7. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประเด็นตอบคำถาม

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้