หลักสูตร Train the Trainer Program

473 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Train the Trainer Program


หลักการและเหตุผล
       ในโลกของการแข่งขันธุรกิจที่รุนแรงเช่นนี้ พนักงาน คือ หัวใจหลักของการสร้างงานและการขับเคลื่อนองค์กร  การสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งทักษะความชำนาญให้แก่พนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ดังนั้น งานหลักงานหนึ่งของธุรกิจ คือ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถสร้างงานและการเติบโตของธุรกิจด้วยเหตุนี้ จุดเริ่มต้นที่จะนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ คือ วิทยากร และการเป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรม ถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ไปสู่จุดสูงสุด
         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาให้เป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรม ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองให้เป็นนักฝึกอบรมที่ดี รวมทั้งการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาความมั่นใจให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นนักฝึกอบรมที่ดีได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรมที่องค์กรต้องการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การวางแผนและการเตรียมตัวที่ดีก่อนการฝึกอบรม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นวิทยากร การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกอบรม
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างตนเอง ให้เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
วันที่หนึ่ง
1. กรอบแนวคิดเรื่องการฝึกอบรมและการเป็นนักฝึกอบรมที่ดี
2. ขั้นตอนการฝึกอบรม
    2.1 ก่อนการฝึกอบรม
          - การวางแผนและการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
            1. เป้าหมายของการสอน และ การนำเสนอ
            2. สำรวจตนเอง: ขีดความสามารถ คุณสมบัติ บุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน
            3. สำรวจผู้เข้าอบรม: การวิเคราะห์ และ ประเมินความสามารถของผู้ฟัง
         - การพัฒนา และ การเตรียมเนื้อหา
            1. วัตถุประสงค์ของเนื้อหา
            2. โครงสร้างของเนื้อหา
            3. การเตรียมเนื้อหาการพูดและสื่อการสอนให้น่าสนใจ
         - กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ (1): การเตรียมตัวพร้อมเทคนิคเพิ่มเติม
    2.2 ขณะฝึกอบรม
         - การสอนอย่างเข้าใจและเข้าถึงพนักงาน
         - การสื่อสารที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม
         - เทคนิคการใช้สื่อในการนำเสนอ
         - การสร้างความน่าสนใจให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกสนุกตลอดเวลา
         - เทคนิคการตอบข้อซักถาม
         - การปรับเปลี่ยนเนื้อหา อย่างทันทีทันใดให้เหมาะกับสถานการณ์
         - กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ (2): การสื่อสารในการอบรม พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม
    2.3 หลังการฝึกอบรม
          - การประเมินผลการอบรม
          - การปรับปรุงพัฒนา
3. องค์ประกอบ หรือ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสอน
4. สรุป คำถามและคำตอบ

วันที่สอง (เน้นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติรายบุคคล)
1.สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่หนึ่ง
2.กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง พร้อมข้อเสนอแนะ: กลุ่มที่ 1 (จำนวน 5 คน)
3.กลเม็ดการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
4.กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง พร้อมข้อเสนอแนะ: กลุ่มที่ 2 (จำนวน 5 คน)
5.กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง พร้อมข้อเสนอแนะ: กลุ่มที่ 3 (จำนวน 5 คน)
6.ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเป็นนักฝึกอบรม
7.สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้