หลักสูตร บุคลิกภาพของนักบริการมืออาชีพ

109 จำนวนผู้เข้าชม  |  In -house บริการ

บุคลิกภาพของนักบริการมืออาชีพ

หัวข้อการบรรยาย
1. นิยาม...การบริการอย่างมืออาชีพ
2. ความน่าเชื่อถือของการบริการ
     - ภาพลักษณ์ธุรกิจ หรือ แบรนด์
     - ผลิตภัณฑ์
     - พนักงาน
3. พนักงานแบบไหน คือ นักบริการมืออาชีพ
4. คุณสมบัติของนักบริการมืออาชีพ
      - ความรู้และความสามารถ
      - ทัศนคติ
      - บุคลิกภาพ
5. ความสำคัญของบุคลิกภาพ (Personality)
6. องค์ประกอบสำคัญของบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ
      - บุคลิกภาพภายนอก
      - การแต่งกาย
      - กิริยามารยาท
      - การวางตัวและการแสดงออก***
      - บุคลิกภาพภายใน
      - การควบคุมอารมณ์
      - จิตสำนึก
7. ศิลปะการผสานบุคลิกภาพภายในสู่ภายนอก...สู่ความเป็นมืออาชีพ
8. ข้อควรปฏิบัติขณะบริการลูกค้าเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี
9. สรุป คำถามและคำตอบ

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com