หลักสูตร FIRST STEP MANAGER

292 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

FIRST STEP MANAGER


หลักการและเหตุผล
         ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารลูกน้องให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
         ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ


วัตุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรีมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารลูกน้องให้ได้ใจและได้งาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงาน สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
วันที่หนึ่ง
1. เรียนรู้บทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
    - ต่อองค์กร
    - ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
    - ต่อเพื่อนร่วมงาน
2. Workshop หัวหน้าที่ดี ต้องทำอย่างไร เพื่อให้เกิดงานตามเป้าหมาย
3. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
    - การบริหารคน
    - การบริหารงาน
4. ความสามารถสำคัญในบริหารงานในฐานะหัวหน้า (Competency)
    - การเข้าใจ และ การประยุกต์ใช้ Core value และ Competency สำหรับหัวหน้างาน
5. กิจกรรม การสำรวจ และ วิเคราะห์ ตัวเองของหัวหน้า
6. การปรับตัว...เตรียมตัว...เตรียมพร้อม
    - ทำอย่างไรให้หัวหน้า..ลูกน้อง..เพื่อนร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหน้ามือใหม่
7. กิจกรรม วิเคราะห์ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับหัวหน้ามือใหม่ (พร้อมแนวทางแก้ปัญหา)
8. เทคนิคการเข้าใจลูกน้องและการผูกมิตร
    - ทำไมต้องเข้าใจลูกน้อง
    - เรียนรู้ Style ลูกน้อง
    - วิธีการเข้าถึง...เข้าใจลูกน้องต้องทำอย่างไร
    - สิ่งที่หัวหน้าควรเข้าใจลูกน้อง
    - จิตวิทยาการผูกใจลูกน้อง
9. เทคนิคการวางแผนงาน
10. เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และการสอนงาน
11. กิจกรรม การมอบหมายงาน และ การสอนงาน

วันที่สอง
12. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
13. การจูงใจและการชมเชย
      - ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน
     - ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
     - กิจกรรม การจูงใจลูกน้อง อย่างสร้างสรรค์
14. หลักการและวิธีการประเมินผลงานที่ดี
     - ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงานแบบไม่เป็นทางการ
15. การรับมือกับลูกน้องที่มีปัญหาในรูปแบบต่างๆ
     - ตัวอย่างและขั้นตอนการกล่าวตักเตือนและบทลงโทษ
     - กิจกรรม การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ
16. การบริหารงานบนพื้นฐาน PDCA
17. กิจกรรม การคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
18. มุมมองที่แตกต่างในการบริหารสู่ความสำเร็จ (Mindset Change to Success)
19. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร (Key Success Factors)
20. สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com