หลักสูตร Supervisory Skill Development

508 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

Supervisory Skill Development


หลักการและเหตุผล                                                         
           ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้

           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรัก เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน พร้อมฝึกประสบการณ์ให้เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องและบริษัทต้องการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
วันที่หนึ่ง
1. บทบาทของหัวหน้างาน
2. หลักการบริหารงานในฐานะหัวหน้า
3. เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง
4. การปรับตัวเข้าหาลูกน้อง
5. การสั่งงานและการสอนงาน
6. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
7. การสนับสนุนและให้โอกาสลูกน้อง
8. การจูงใจและการชมเชย
9. เทคนิคการเข้าถึงลูกน้อง
10. การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ
วันที่สอง
11. การสร้างพลังทีม สร้างพลังตนให้ลูกน้อง – กระตุ้นให้คนทำงาน
12. การสร้างความรักองค์กร หวงแหนองค์กร (Sense of Belonging)
13. การประเมินผลงานและการให้ Feedback
14. มุ่งสู่ความสำเร็จด้วย Action Plan
15. กิจกรรม : ปฏิบัติการ Action Plan
16. การบริหารเวลา
17. ทักษะการติดต่อสื่อสาร
18. สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานต้องการเรียนรู้
 
หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้