หลักสูตรพิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร (อบรม 15 พ.ย. 66)

209 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร
(สร้างสื่อออนไลน์ให้ติดอันดับหน้าแรก Google ด้วยหลักการทำ SEO อย่างถูกต้อง)


วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร
วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Manager
วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ
 หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน


15 พฤศจิกายน 2566
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  การตลาดออนไลน์ถือเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือเพื่อชิงชัยความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือผู้ที่ทำการตลาดไม่เข้าใจวิธีการทำการตลาดออนไลน์อย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
          หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ หลักการทำ Search Engine Optimization (SEO) อย่างถูกต้องเพื่อทำสื่อออนไลน์ของธุรกิจให้ติดหน้าแรกของ Google และ ยังได้เรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ทางการตลาดที่สำคัญ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ พร้อมรับเทคนิคและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์โดยตรง

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ
  2. เพื่อใบรมได้เรียนรู้เทคนิคการทำสื่อออนไลน์ให้ติดหน้าแรก Google ด้วยหลักการทำ SEO อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำตลาดออนไลน์
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1 ตีโจทย์ให้แตก !!! หลักการสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจลูกค้า และ โดนใจ Google
1. เจาะลึก !!! พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ
     • ความต้องการทั่วไป
     • ความต้องการที่เฉพาะจงเจาะ
2. กิจกรรม Workshop : เจาะลึก !!! พฤติกรรมลูกค้า…สร้างสื่อออนไลน์ให้ตรงใจ
3. เรียนรู้ 5 ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Customer Journey : Buying Decision Model)
     • ความสำคัญของแต่ละขั้นตอน
     • วิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านทุกจุด Touch Point
4. ไขข้อสงสัย…เอกลักษณ์เฉพาะตัวของสื่อออนไลน์ที่นักการตลาดมือโปรต้องทราบ !!!
     • Website
     • Facebook
     • YouTube
     • Instagram
     • Twitter
5. การวิเคราะห์สื่อออนไลน์แต่ละประเภท…เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
6. เริ่มต้นดีมักมีชัย !!! สร้างสื่อออนไลน์อย่างไรให้โดนใจ Google
     • การเลือกใช้ Hosting ที่ถูกต้อง (สำหรับธุรกิจที่ใช้ Website เป็นช่องทางการขายหลัก)
     • การตั้งชื่อบนสื่อออนไลน์แต่ละประเภทให้ ลูกค้าค้นหาง่าย ติดอันดับ Google เร็ว
     • การเลือก บทความ/เนื้อหา ที่มีคุณภาพเพื่อนำมาลงในสื่อออนไลน์แต่ละประเภทอย่างถูกต้อง
7. กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์สื่อออนไลน์…
     • วิเคราะห์จุดแข็ง และ จุดที่ต้องปรับปรุง ของสื่อออนไลน์ที่ธุรกิจคุณใช้
Module 2 เคล็ดลับการทำสื่อออนไลน์ให้ติดหน้าแรก Google ด้วยหลักการทำ SEO อย่างถูกต้อง
8. Search Engine Optimization (SEO)  คืออะไร
     • เรียนรู้และเข้าใจ ความสำคัญของ SEO
9.    ก้าวแรกการทำ SEO เทคนิคการทำให้ Google รู้จัก Website ของคุณ
     • การสร้างตัวตนบนโลก Google
     • การอัพเดต / ปรับแต่งข้อมูลหน้าเว็บ
10. เทคนิคการสร้างประสิทธิภาพให้ Website เพื่อสร้างพลัง SEO เชิงบวก
     • Mobile Friendly
     • User Friendly
11. กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การใช้เครื่องตรวจสอบคุณภาพของ Website
     • วิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด
12. เทคนิคการใช้ Keyword เพื่อเขียน หัวข้อ หรือ เนื้อหา(Content) อย่างถูกต้องตามหลัก SEO
     • ประเภทของ Keyword
     • ลักษณะของ Keyword ที่มีคุณภาพ
13. กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การใช้เครื่องมือค้นหา Keyword
14. เทคนิคการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าอย่างทรงพลัง
     • ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า
     • ความสั้นยาวของสาร
     • การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine (SEO)
     • การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ
15. กิจกรรม  ลงมือปฏิบัติ  ฝึกฝนการเขียน Content บนสื่อออนไลน์
16. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ภายนอกอย่างเหนือชั้น เสริมพลังการทำ SEO
     • วิธีการเลือกสื่อออนไลน์ภายนอกเพื่อลงประชาสัมพันธ์
     • กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบดาวกระจาย
     • รายชื่อสื่อออนไลน์ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ
17. เทคนิคการทำ Backlink เพื่อเสริมอันดับ SEO ให้กับ Website   
     • ประโยชน์และความสำคัญของการทำ Backlink
     • ประเภทของ Backlink
     • ลักษณะ Backlink ที่มีคุณภาพ
18. หลักการทำ SEO ผ่าน Location ที่นักการตลาดยุคใหม่ไม่ควรพลาด
19. กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ การทำ SEO ผ่าน Location  
20. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการทำ SEO
21. สรุป คำถาม - ตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้