หลักสูตร Power of Thinking (อบรม 24 ต.ค. 66)

100 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Power of Thinking
(เสริมสร้างพลังความคิด….เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ)

*** 5 ความคิด: คิดบวก / คิดสร้างสรรค์ / คิดเป็นระบบ / คิดวิเคราะห์ / คิดเชิงรุก***

 
วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี
 

24 ตุลาคม 2566

 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
           “ความคิด” เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ของเราที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการกระทำ ซึ่งเรานั้นต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยความคิดสำคัญที่เราทุกคนจำเป็นต้องมีก็คือ คิดบวก คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงรุก ซึ่งมีคนอยู่ไม่มากนักที่จะสามารถมีทั้ง 5 ความคิดนี้อยู่ในตัว ดังนั้น 5 ความคิดนี้จึงถือสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องมอง และ ต้องจุดประกายความคิดทั้ง 5 เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

           หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจ  ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนา “5 ความคิด”  เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ พัฒนาการทำงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางใหม่ๆ รวมทั้ง จะได้ร่วมทำกิจกรรมและเกมด้านการพัฒนาความคิดที่ประยุกต์ขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์:
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาพลังแห่งความคิด เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคในการพัฒนา 5 ความคิด คิดบวก คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงรุก อย่างได้ผล
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ 5 ความคิดมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้อการบรรยาย:
Module 1: กระตุ้นต่อมความคิด....พิชิตความสำเร็จ
  1. ความสำคัญของการพัฒนาพลังความคิด
  2. เจาะลึก !!! 5 ความคิดหลากหลายรูปแบบ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
  • ความคิดที่ 1 คิดบวก (Positive Thinking)
  • ความคิดที่ 2 คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
  • ความคิดที่ 3 คิดเป็นระบบ (Systematic Thinking)
  • ความคิดที่ 4 คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
  • ความคิดที่ 5 คิดเชิงรุก (Proactive Thinking)
  3. กิจกรรม Workshop มองเห็น เข้าใจ รูปแบบความคิดสู่ความสำเร็จในองค์กร
  4. ความคิดที่ 1 คิดบวก(Positive Thinking)
  • กำแพงความคิด….ทำไมถึงไม่สามารถคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม
  • ปรับเปลี่ยนความคิดจากผู้ที่ไม่เคยคิด....ให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. กิจกรรม Workshop : ทะลายกำแพงความคิดพิชิตความสำเร็จ….ในการทำงาน
  6. ความคิดที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
  • ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความคิดในการทำงาน (Think Outside of the Box)
  • ค้นหา เป้าหมาย ใหม่ๆ
  7. กิจกรรม/เกมส์ : คิดอย่างสรรค์สร้างสู่การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

Module 2: พัฒนาความคิด....พิชิตความสำเร็จในการทำงาน
  8. ความคิดที่ 3 คิดอย่างเป็นระบบ....เทคนิคการบริหารจัดการความคิดอย่างเป็น  ระบบ(Systematic Thinking) เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (Effective Problem Solving)
  • ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
  • คิดทางเลือกต่าง ๆ
  • วิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ของทางเลือก
  • ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีกึ๋น
  9. กิจกรรม Workshop : การคิดอย่างเป็นระบบ ....เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน
 10.ความคิดที่ 4 คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
  • สรรค์สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการทำงานสู่ความสำเร็จ (Analytical Thinking to Success)
 11.กิจกรรม/เกมส์ มหัศจรรย์….พลังของความคิดวิเคราะห์
 12.ความคิดที่ 5 ความคิดเชิงรุก....ผสานความคิดสู่การพัฒนา ความคิดเชิงรุก อย่างได้ผล
  • วิธีการนำความคิดเชิงรุกมาใช้ในการทำงาน
  • โมเดลพัฒนาความคิดเชิงรุก
 13.การประยุกต์ใช้ 5 ความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน
 14.กิจกรรม Workshop ประยุกต์… 5 ความคิด พิชิตความสำเร็จ
 15.สรุป คำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้