สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย (อบรม 12 ต.ค. 66)

222 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน

 และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

12 ตุลาคม 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันถือว่าคนเป็นปัจจัยในการบริหารงาน  และ หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายโดยอาศัยความร่วมมือจากลูกน้อง นอกจากหัวหน้าจะต้องมีทักษะในการบริหารคน และ บริหารงานแล้ว หัวหน้าเองจะต้องมีเทคนิค ลูกล่อลูกชน ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อให้งานที่ทำอยู่สามารถดำเนินการต่อไปได้   ถ้าหัวหน้าท่านไหนไม่สามารถบริหารจัดการลูกน้องและวางแผนการทำงานได้ไม่ดี ก็จะทำให้เกิดผลกระทบและปัญหาที่ตามมาในที่สุด

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวที่ดีมีความสามารถทั้งในเรื่องการบริหารคน และ การบริหารงาน จนสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นอย่างเหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ การเป็นหัวหน้างานที่บริษัท และ ลูกน้องต้องการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิคในการบริหารคนให้ได้งาน รวมถึงกระบวนการในการบริหารคนอย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้ 4 + 2 เครื่องในการบริหารลูกน้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิคในการบริหารงาน เพื่อสร้างผลงานให้บรรลุเป้า จนเป็นที่ต้องการขององค์กร
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน บริหารตนเองในการทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1 การบริหารคนให้ได้คนเก่ง และ คนดี

 1. บทบาทหน้าที่ของการเป็น “หัวหน้างาน” ที่องค์กรต้องการ
 • บริหารคนให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ
 • บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
 1. เข้าใจเรื่องคน... การบริหารคนให้ถึงแก่น
 • เข้าใจตัวเอง ... สไตล์ของตัวหัวหน้าเองในการบริหารคน
 • เข้าใจลูกน้อง ...เจาะลึกสไตล์ลูกน้อง 4 ประเภท
 • เข้าใจกระบวนการบริหารคน...ให้ได้คนเก่ง และ ดี
 1. กระบวนการบริหารคน ให้ได้คนเก่ง คนดี ที่องค์กรต้องการ
 • กระบวนการที่ 1 คัดเลือกอย่างไรให้ได้พนักงานที่ตรงใจ
  • การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกตามหลัก Competency & Behavior
 • กระบวนการที่ 2 ปรับเปลี่ยนและพัฒนา ...สร้างแขน ขา ให้กับตนเอง
  • หาจุดด้อยที่ต้องปรับเปลี่ยน และ พัฒนา
  • ลงมือพัฒนาอย่างมุ่งมั่น และ ชาญฉลาด
  • ติดตามและประเมินผล
 • กระบวนการที่ 3 รักษา ...ด้วยการสร้างสายสัมพันธ์
  • สร้างสายสัมพันธ์ รักงาน
  • สร้างสายสัมพันธ์ รังองค์กร
  • สร้างสายสัมพันธ์ รักหัวหน้า
 1. กิจกรรม Workshop เจาะลึก 3 กระบวนการบริหารคน
 2. สุดยอด 4 + 2 เครื่องมือที่หัวหน้างานต้องใช้ในการบริหารคนให้ได้งาน
 • การสั่งงาน มอบหมายงาน – สั่งงานลูกน้องอย่างไรให้ลูกน้องเข้าใจ และ สามารถนำไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • การสอนงาน / พัฒนา – เทคนิคการสอนงานลูกน้อง ให้ลูกน้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
 • การติดตามงาน – กลยุทธ์การติดตามงานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ งานตกหล่น ไม่ลืม !!!  
 • การประเมินผลงาน – การประเมินผลงานด้านบวก ด้านลบ และ การให้คำแนะนำ
 • การสร้างทีมงาน – สร้างพลังการทำงานเป็นทีม
 • การปรับปรุงงาน – พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ไม่ให้งานผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
 1. กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้ 4 + 2 เครื่องมือการบริหารคนให้ได้งาน

Module 2 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. กลยุทธ์ 4 ขั้นตอน การบริหารงานที่หัวหน้างานต้องทราบและเข้าใจให้เจาะลึกถึงแก่น
 • ขั้นตอนที่ 1 วางแผนทำความเข้าใจคำสั่งของผู้บริหาร และ กำหนดเป้าหมาย หรือ ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างชัดเจน
 • ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ละเอียด รอบคอบ
 • ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของงานกับคำสั่งว่าตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารตรงการหรือไม่ พร้อมประเมินผลถึงวิธีการที่ใช้ เวลาที่ทำ และ ปัญหาพบที่เจอ
 • ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการทำงานให้ครั้งถัดไปสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น
 1. กิจกรรม Workshop สุดยอด 4 ขั้นตอนการบริหารให้บรรลุเป้า
 2. เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานอย่างมีกึ๋น….สำหรับหัวหน้างาน
 • ระบุปัญหาและสาเหตุให้ชัดเจน
 • หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
 • วิเคราะห์ทางเลือก และ หาเกณฑ์การตัดสินใจเลือก
 • ตัดสินใจเลือก และ ลงมือแก้ไขอย่างชาญฉลาด
 • สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 1. การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชั้น
 • 6 W’s 1 H
 • เทคนิคการใช้แผนภาพ
 • อื่น ๆ
 1. กิจกรรม Workshop สร้างอาวุธที่เข้มแข็ง…ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 2. Action Plan : บริหารคนให้ได้งาน บริหารงานให้บรรลุเป้า
 3. สรุป คำถาม - ตอบ

 

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้