หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 4 ต.ค. 66)

82 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่
(Modern Leadership Development)
 
วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี
 
4 ตุลาคม 2566
09.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
          ในยุคสมัยใหม่ เช่นนี้  “ภาวะผู้นำ” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนคนในองค์กรให้มีศักยภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในตัวหัวหน้างาน ที่ส่วนใหญ่มักจะยังขาดทักษะจำ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำให้ตัวเอง  การสื่อสารให้ทรงพลัง การสั่งงานหมอบหมายงาน การบริหารคนให้มีความสุขในการทำงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่จะมีผลต่อการทำงานทั้งสิ้น
          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ช่วยปรับพฤติกรรมให้มีภาวะผู้นำมากขึ้น รวมทั้งทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การพูด และวิธีการบริหารคนให้ได้งาน และสร้างคนให้มีความสุขในการทำงาน ผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรการมีศักยภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำที่จำเป็นต้องมี
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด ให้ทรงพลัง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนให้ได้งานด้วย 4 เครื่องมือการบริหารงาน
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

หัวข้อการฝึกอบรม
Module 1 ภาวะผู้นำกับคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้องมี !!!
  1. บทบาทหน้าที่จำเป็นของผู้นำสมัยใหม่
  2. คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้นำสมัยใหม่ต้องมี !!!
  3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง
  4. เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ
      • ฝึกนำ
      • ฝึกคิด
      • ฝึกทำ
Module 2 ภาวะผู้นำกับการสื่อสารในงาน
  5. กระบวนการสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างผลสำเร็จงาน
      • ถูกคน
      • ถูกเวลา
      • ครบถ้วน
      • ทบทวน
  6. เสริมทักษะการฟังเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เข้มแข็ง
      • ฟังอย่างมีสติ
      • ฟังให้เข้าใจ
      • ฟังให้สมบูรณ์
      • ฟังแล้วคิดและวิเคราะห์
      • ฟังแล้วต้องสรุปได้
  7. เสริมทักษะการพูดเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้ทรงพลัง
      • พูดอย่างเข้าใจถึงแก่น
      • พูดอย่างทรงพลัง
      • พูดอย่างมีเหตุ มีผล
      • พูดแล้วสร้างสัมพันธ์
  8. กิจกรรม Workshop เสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้เข้มแข็ง
Module 3 ภาวะผู้นำกับ 4 เครื่องมือในการบริหารคนให้ได้งาน
  9. การใช้ 4 เครื่องใช้การบริหารคนให้ได้งาน
      • การสั่งงาน หมอบหมายงาน
      • การสอนงาน
      • การติดตามงาน
      • การประเมินผลงาน
  10. กิจกรรม Role Play ฝึกปฏิบัติการบริหารงานด้วย 4 เครื่องมือ
Module 4 ภาวะผู้นำกับการบริหารคน
  11. การสร้างความสุขในการทำงาน
  12. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  13. การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
  14. ถาม – ตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้