หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 19 ก.ย. 66)

74 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน

 

วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร

วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Manager

วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ

 หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

19 กันยายน 2566
09.00 – 16.00 น.
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          

 

หลักการและเหตุผล:
               ในยุคปัจจุบันการทำงาน หรือ การทำธุรกิจล้วนหนีไม่พ้นกับคำว่า   “ ปัญหา ” เพียงแต่ว่าใครหรือองค์กรไหนจะมีปัญหามากหรือน้อย เร็วหรือช้า แตกต่างกันออกไป และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กรด้วยแล้ว ผู้ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหา จะต้องมีสติ เทคนิค และ วิธีการในการตัดสินใจเลือกใช้วิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง เพราะหากตัดสินใจผิดพลาดอาจหมายถึงความล้มเหลวที่องค์กรจะได้รับ ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องเป็นอย่างมาก แต่ในทางตรงข้ามหากการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจไร้ซึ่งระบบ และ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้

               หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานอย่างตรงจุดและถูกต้อง ภายในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้จริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง

  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1: หัวใจสำคัญ !!! ของการเป็นหัวหน้างานมือโปร
    1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้ขับเคลื่อนองค์กร”
    2. กฎแห่งการเป็น “ หัวหน้างานมือโปร ”  เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งพิชิตปัญหา เก่งตัดสินใจ
    3. แบบอย่างพฤติกรรมและคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
        • มองและรับรู้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

         • พุ่งชน !!! ปัญหา และ แก้ไขได้อย่างดีเยี่ยม
         • กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือแก้ปัญหา
         • เป็นนักคาดการณ์ปัญหา
     4. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ตนเอง…ค้นหาสิ่งที่ขาดหาย
     5. ปัญหาและอุปสรรคที่หัวหน้างานมักประสบ
        - แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด…เสียเวลาแก้ไข ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก
        - ตัดสินใจผิดพลาด…สร้างความเสียหายให้องค์กร
        - อื่น ๆ
     6. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ปัญหา…หาต้นตอเหตุแห่งความผิดพลาด

Module 2 : สรรค์สร้างการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหนือชั้น...สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
     7. เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น….สำหรับหัวหน้างาน
         • ระบุปัญหาและสาเหตุให้ชัดเจน
         • หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
         • วิเคราะห์ทางเลือก และ หาเกณฑ์การตัดสินใจเลือก
         • ตัดสินใจเลือก และ ลงมือแก้ไขอย่างชาญฉลาด
         • สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
    8. การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชั้น
         • 6 W’s 1 H
         • เทคนิคการใช้แผนภาพ
         • อื่น ๆ
    9. กิจกรรม Workshop สร้างอาวุธที่เข้มแข็ง…ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
    10. การสร้างลูกน้องให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็น
         • การฝึกฝนให้ลูกน้องกล้าเผชิญกับปัญหา
         • การสอนเทคนิควิธีการ ลูกล่อลูกชน ในการแก้ปัญหา
         • การฝึกฝนให้ลูกน้องใช้ ปฏิภาณ ไหวพริบในการแก้ปัญหา อย่างถึงลูกถึงคน
    11. กิจกรรม Workshop ถ่ายทอดวิธีการ สร้างนักแก้ปัญหาในองค์กร
    12. ลดปัญหาด้วยการสื่อสาร และ ประสานงานอย่างได้ผล
    13. Action Plan : ฝึกฝนตนเอง พัฒนาลูกน้องให้เป็นนักแก้ปัญหา
    14. สรุปคำถามและคำตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้