หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 16 ส.ค. 66)

89 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Coaching Mentor
“การสอนงาน คือ การสร้างคน”

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

16 สิงหาคม 2566
 09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
       ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ บทบาทการเป็น Coaching Mentor คือเทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ลูกน้องทุกคนคือมดงานที่สำคัญยิ่งของหัวหน้า หากหัวหน้ามีทักษะการสอนงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรมีแขนขาที่ทรงพลัง สามารถช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้างานสอนงาน และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกน้องไม่เป็น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าขององค์กร อาจจะสร้างความแตกแยกระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง จนทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างมากขึ้น
        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงาน ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวลูกน้องเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน  เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า เรียนรู้เทคนิคการเป็น Coaching Mentor และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของ Coaching Mentor ที่ดี
  2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการสอนคนให้ได้งานในเวลาอันรวดเร็ว
  3. เพื่อเสริมสร้างทักษะแนะแนวทางและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาลูกน้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

หัวข้อการบรรยาย
  1. กรอบแนวคิดเรื่อง “Coaching Mentor”
  2. ความสำคัญและประโยชน์ของการเป็น Coaching Mentor
  3. Coaching Mentor Methods
  4. ความเข้าใจเรื่องลูกน้อง เพื่อประโยชน์ในการเป็น Coaching Mentor
      - พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ
      - เหตุผลจูงใจลูกน้อง
      - รูปแบบการเรียนรู้ของลูกน้อง
  5. เรียนรู้สไตล์การเป็น Coaching Mentor แบบที่ปรึกษามากกว่าการสั่งการ
  6. กิจกรรม Workshop “Coaching Mentor Style”
  7. พฤติกรรมที่ Coaching Mentorควร “มี” และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน
  8. ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จและล้มเหลว
  9. การติดตามช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ – จะแนะนำและช่วยเหลือลูกน้องได้อย่างไร
  10. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
  11. กิจกรรม Workshop “พัฒนาศักยภาพของ Coaching Mentor”
  12. สรุป คำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้