การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (อบรม 9 ส.ค. 66 )

Last updated: 3 เม.ย 2566  |  18 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

 

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

อดีตหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head)
ดูแลส่วนงานบริการลูกค้ามากกว่า 18 ปี
ประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18 ปี
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร์ มากกว่า 3 ปี
อาจารย์ประจำที่ โรงเรียนพาณิชยการ ฉะเชิงเทรา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

 

 

9 สิงหาคม 2566

  09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหคุผล

          ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำเป็นที่จะต้องบริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่สำคัญในองค์กรหรือการทำธุรกิจคือ การวางแผนธุรกิจที่ดี และความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจ 
           เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย และผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับเกิดความเข้าใจภาพรวม และความสำคัญของการใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์กร คือ  การจัดทำงบประมาณร่วมกันเห็นภาพในการบริหารขององค์กร และการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริงในการจัดทำงบประมาณ การใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานตามแผนทั้งรายได้ที่วางเป้าหมายและแผนค่าใช้จ่ายในระหว่างปี การควบคุมงบประมาณตามที่ได้ขออนุมัติ จะทำให้ทุกส่วนงานได้เข้าใจการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่วางแผนและหากทุกส่วนงานปฏิบัติงานตามแผน องค์กรจะประสบผลสำเร็จด้านรายได้และกำไรตามที่วางเป้าหมาย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทราบความสำคัญของแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย หมวดในหลักการบัญชี ในการบริหารในองค์กรให้ได้ตามเป้าหมาย
 2. เพื่อเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกันนำสู่การปฏิบัติ
 3. เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติกำหนด วิเคราะห์ในการกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
 4. เพื่อจัดทำงบประมาณ ควบคุม ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

 1. 1เรียนรู้ความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กร
  • การกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
  • การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) องค์กร
  • การจัดสรรทรัพยากร
  • การมีส่วนร่วมของพนักงานในแต่ละส่วนงาน
  • ลักษณะของงบประมาณที่ดี
 2. เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ
  • ตารางเวลา การจัดทำแผนงบประมาณร่วมกัน
  • การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละส่วนงาน
  • เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณในการปฏิบัติงาน
  • หมวดบัญชีในการจัดทำงบประมาณ (จากฝ่ายบัญชีขององค์กร) เพื่อ workshop จากการจัดทำงบประมาณขององค์กร
 3. เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
  • การเตรียมความพร้อม
  • รูปแบบของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำงบประมาณ
  • แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทำระบบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
  • ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการจัดทำงบประมาณ
  • การวิเคราะห์ และการควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร
  • เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว
  • เป้าหมายที่สอดคล้องกัน
  • เป้าหมายของแผนก
  • ลักษณะของเป้าหมายที่ดี
 5. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณขององค์กร
 6. อภิปรายในแต่ละแผนก/ฝ่าย เพื่อให้รับทราบทั้งองค์กร
 7. สรุป ถาม-ตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้