การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (Productive Negotiation Skills and Techniques) (อบรม 27 ก.ค. 66)

Last updated: 1 เม.ย 2566  |  25 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

(Productive Negotiation Skills and Techniques)

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

27 กรกฎาคม 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

        ในชีวิตประจำวันของโลกของธุรกิจปัจจุบัน หากพิจารณาทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะพบว่า ทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ของการเจรจาต่อรองไม่มากก็น้อย ไม่ว่าขณะที่มีการประชุมทีมงาน การตกลงกับลูกค้า การปรึกษาหารือกับหัวหน้า การร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างฝ่ายงานเพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้ง กล่าวได้ว่า การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นตลอดเวลาของการทำงาน เนื่องจาก เราจำเป็นต้องพึ่งคนอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา อย่างไรก็ตาม แต่ละคนต่างมีความต้องการและลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ การเจรจาต่อรองโดยอาศัยทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสำหรับบุคคลที่แตกต่างกัน ย่อมไม่ได้ผล หรือ ได้ผลไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น พนักงานจะต้องมีเทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน รวมทั้งยุทธวิธีที่แตกต่างกันในการสร้างความสนใจให้กับอีกฝ่าย ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพื่อให้การเจรจาต่อรองประสบความสำเร็จ  

         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงาน ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการเจรจาต่อรองอย่างมั่นใจ ตั้งแต่การเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปใช้ในการเจรจาต่อรอง   การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจา กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการเจรจาต่อรอง ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเจรจาต่อรองการขาย การประเมินสถานการณ์ ของลูกค้า การแก้ปัญหาในการเจรจาต่อรอง อันนำไปสู่การปิดการขายอย่างได้ผล
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้อการบรรยา

1. หลักการเจรจาต่อรอง

(เรียนรู้เรื่องหลักการพื้นฐานการเจรจา ทำไมต้องเจรจาต่อรอง เจรจาอย่างชนะทั้งสองฝ่าย Win-Win คืออะไร
2. การวิเคราะห์ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง

(เรียนรู้เรื่องปัจจัยในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการเจรจา

3. การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง

 • สถานการณ์ของคู่เจรจา
 • การเตรียมตัวเอง

4. ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง

(เรียนรู้เรื่องขั้นตอนการเจรจาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่เจรจา และ บรรลุเป้าหมายทั้งสองฝ่าย)

 1. กลยุทธ์การเจรจา
 • การสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของคู่เจรจา
 • การพิจารณาข้อเสนอ
 • การแลกเปลี่ยนข้อตกลง
 • รูปแบบการเจรจา

             (เรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การเจรจาอย่างเป็นระบบ)

 1. การจูงใจและการเจรจาต่อรอง

(เรียนรู้เรื่องการจูงใจในระหว่างการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ)

 1. กิจกรรม Workshop: การคาดเดากลยุทธ์คู่เจรจา (พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม)
 2. กิจกรรม Workshop: การเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร
 3. การสื่อสารในระหว่างการเจรจา
 4. การสร้างบรรยากาศการเจรจาต่อรอง

(เรียนรู้เรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีในระหว่างการเจรจาต่อรองซึ่งจะทำให้เรื่องที่ซับซ้อนจบลงอย่างไม่สร้างความตึงเครียด) สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการเจรจาต่อรอง

 1. ทัศนคติที่ดีในการเจรจาต่อรอง
 2. การยุติการเจรจาต่อรอง

(เรียนรู้เรื่องการยุติการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้การเจรจาจบลงด้วยข้อสรุปที่ตรงกัน และ จบภายในเวลาที่เหมาะสมไม่ยืดเยื้อ)

 1. คำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรม (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้