In - house บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)


 *** พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท *** 

หน้าที่โดยหลักของผู้บังคับบัญชาคือ นอกจากทำงานให้ลุล่วงเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้แก่ เงิน วัสดุ เวลา และกำลังคน  โดยกระบวนการของการจัดการคือ การวางแผน การจัดองค์กร การอำนวยการ การจัดงบประมาณ แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารงานบุคคล ผู้บังคับบัญชา หลายแห่งมักมีความเข้าใจผิดอยู่เสมอว่า การบริหารงานบุคคล เป็นงานของฝ่ายบุคคลมักไม่ค่อยสนใจในรายละเอียดของงานดังกล่าว  ทำให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ

หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานให้ได้ตรงใจที่ต้องการ และได้พนักงานมีประสิทธิภาพสูง จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาด โดยใช้หลัก Competency & Behavior......... เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และสามารถทำประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ (Key Positions) ที่จะช่วยให้ท่านปั้น Successor ให้ Success อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage)

งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในงานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Value Added) ด้วยการพัฒนาบุคลากรทุกคนทุกระดับให้มีความสามารถและศักยภาพสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และความต้องการขององค์กรในแต่ละปี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน นักบริหารงานฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้บริการ และให้คำแนะนำปรึกษาด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ทั้ง 7 ขั้นตอนสำคัญ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ไปจนถึงการจัดทำรายงานฝึกอบรม (Training Report) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี

องค์กรจะพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน มีความสำคัญที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถ โดยเฉพาะปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของบุคคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรว่าจะมีการจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD&HRD) ไปในทิศทางหรือแนวทางแบบไหนที่จะสามารถรองรับการปรับตัว และการเตรียมพร้อมทางด้านศักยภาพของบุคคลให้มากขึ้นในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันทางธุรกิจในเชิงรุก ทันเวลา ทันเหตุการณ์และล่วงหน้า ได้พร้อมไปกับการพัฒนา การเติบโต เกิดความมั่งคั่ง นำพาองค์กรไปสู่ความเจริญในที่สุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการต่างๆ ในด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร มีส่วนผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จในลักษณะมีทิศทางการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนและถาวร เพราะบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในความสำเร็จดังกล่าวนั้น การที่บุคลากรในองค์กรมีการฝึกอบรม มีการพัฒนา และมีศักยภาพหรือขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการจะต้องมีการการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล รวมถึงการเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแนวทาง วิธีการ และระบบในการบริหารบุคลากรในเชิงปฏิบัติที่จะตอบโจทย์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรได้นั่นเอง

เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การประยุกต์ ใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาใช้ได้จริงกับงานประจำวัน พร้อมสรุปเทคนิครวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารที่ไม่สามารถหาที่เก็บได้อีกต่อไป

หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หัวหน้างานทุกฝ่ายควรทราบ เนื่องจากบทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่หน้าที่ของฝ่าย HR เพียงอย่างเดียว หากแต่ในหลักการบริหารยุคใหม่นั้นผู้บริหารในทุกๆ ฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR เพื่อทำงานร่วมกับฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพูดคุยกันอย่างเข้าใจในภาษาเดียวกัน และจะทำอย่างไรให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ดูแล รักษาและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นคำถามที่ต้องการหาคำตอบจากทุกองค์กรที่เน้นและได้เห็นความสำคัญของการดูแล รักษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ้ฒนาทรัพยากรบุคคลแต่เริ่มเข้ามาทำงานจนถึงได้ออกจากองค์กรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ทุกองค์กรก็จะต้องพยายามสร้างหน่วยงานทางด้านทรัพยากรบุคคลให้ถูกความต้องการระหว่างนโยบายขององค์กรกับแนวทางหรือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาพนักงานในองค์กรมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านต้องพยายามเสาะแสวงหาเครื่องมือหรือระบบในการบริหารจัดการและพัฒนา(HRM+HRD)ทั้งระบบทั้งองค์กรที่จะขับเคลื่อนตอบรับทิศทางหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้อย่างแข็งแรง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในที่สุด

บ่อยครั้งที่การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี แม้กระทั่งการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน รวมถึงมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหลายๆระบบนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังทำให้ไม่ถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ไม่ได้พนักงานตามศักยภาพ หรือความรู้ความสามารถที่แท้จริง เป็นเพียงแต่ความรู้ความสามารถที่ไม่ตรงตามศักยภาพที่พนักงานควรจะเป็นหรือควรที่จะเป็นความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์ในอนาคต (Competency) นั่นเอง สาเหตุที่เกิดมาจากความไม่ชัดเจน และความไม่ถูกต้องทั้งในรูปแบบ การบริหารจัดการ รวมถึงเทคนิค และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จำเป็นและจะต้องให้ถูกแนวทางและมีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งเป็นบทบาทหรือหน้าที่ที่ไม่ใช่เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพียงอย่างเดียว หัวหน้างานจำเป็นที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้สัมฤทธิ์ผล และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดไปถึงการเจริญเติบโตขององค์กรได้ในที่สุด

การใช้ตัวชี้วัดในการบริหารคนและงานในองค์กร เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น และช่วยวิเคราะห์ในการนำกลยุทธ์มาใช้ปรับเพิ่มประสิทธิภาพของคนและงานที่ต้องการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการวัดผลงานของแผนก การวัดผลงานของโครงการ การวัดผลงานของการบริหารงานองค์รวม การวัดผลงานของบุคลากรในองค์กร ตัวชี้วัดยังให้เนื้องานที่ต้องการวัดผลต่างๆสามารถลดจุดสูญเสียลงไม่ให้สูญเปล่าไปได้อีกด้วย

ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร มีส่วนผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จในลักษณะมีทิศทางการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนและถาวร เพราะบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในความสำเร็จดังกล่าวนั้น การที่บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนา และมีศักยภาพหรือขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการทำ Training Road Map หรือที่เรียกกันว่า เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาในสายอาชีพ การกำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ เทคนิคการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล รวมถึงการเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแนวทาง วิธีการ และระบบในการบริหารบุคลากรในเชิงปฏิบัติที่จะตอบโจทย์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรได้นั่นเอง

ลายเซ็นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่ค่อยมีความสำคัญหรือไม่ค่อยมีผลอะไรกับชีวิตและการทำงาน จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับลายเซ็นมากนัก แต่ความเป็นจริงแล้วลายเซ็นที่เราเซ็นด้วยลายเส้นในรูปแบบต่างๆนั้นมีความสำคัญกับชีวิตและการทำงานที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะลายเซ็นเป็นการบ่งบอกถึงคำพูดที่อยู่ในใจ ถึงนิสัย พฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงระบบความคิด ความมีวิสัยทัศน์ของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดี ถ้าลายเซ็น ลายเส้นดี ย่อมส่งผลถึงในด้านดี มีความพร้อม สะท้อนถึงศักยภาพ ขีดความสามารถของบุคคลนั้น ถ้าลายเซ็น ลายเส้นไม่ดี ย่อมส่งผลในด้านลบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายสรรหา หรือคัดสรรบุคลากรหรือผู้ประกอบการ

โลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารและพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะคนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร หลายองค์กรจึงหันมาให้ความสนใจในการยกระดับการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้