In -house ความคิดและทักษะเฉพาะทางอื่นๆ

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ทุกองค์กรต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้การสื่อสารนั้นไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าองค์กรใดไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เกิดข้อผิดพลาดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นต้องเผชิญกับความวุ่นวายและพบกับความล้มเหลวอย่างแน่นอน

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ทุกองค์กรต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้การสื่อสารนั้นไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าองค์กรใดไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เกิดข้อผิดพลาดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นต้องเผชิญกับความวุ่นวายและพบกับความล้มเหลวอย่างแน่นอน

หมายถึงการนำเสนอในที่ประชุม / สัมมนา การเสนอความคิด ข้อมูล ข่าว รายงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยเกี่ยวข้องกับทักษะในการสื่อสาร บทบาทที่สำคัญมากในการสื่อสารทางธุรกิจนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร(Information) เพื่อแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เพื่อการชักชวนโน้มน้าว (Persuasion) และเพื่อในการตัดสินใจ (Decision Making) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการนำเสนออย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย การนำเสนอในการประชุม / สัมมนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะและการสื่อสารของผู้นำเสนอ ซึ่งรวมถึงมีทักษะทั้งการพูด การเขียน การใช้ท่าทางและการสร้างจินตนาการเพื่อให้กับผู้ฟังคล้อยตาม ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อประโยชน์สูงสุด

จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้ เน้นให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารโดยทางจดหมาย เพราะธุรกิจจะอยู่รอดได้หรือไม่นั้นส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการสื่อสารว่ามีประสิทธิภาพเพียงไร การเขียนจดหมายเป็นหนึ่งในการสื่อสารที่เป็นที่นิยมอย่างยิ่ง เพื่อจะให้ธุรกิจของท่านบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น หากการสื่อสารนั้นล้มเหลวนั่นก็หมายความว่าธุรกิจของท่านเข้าสู่กระบวนการล้มเหลวด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันหากท่านนำวิธีการการเขียนจดหมายธุรกิจมาใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยทำให้ธุรกิจของท่านได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อหน่วยงานของท่านโดยเฉพาะยังคำนึงถึงเนื้อหาสาระ และการดำเนินงานของท่านโดยเฉพาะการนำศัพท์เทคนิคและเนื้อหาในหน่วยงานของท่านมาใช้ในการสนทนาและโต้ตอบจดหมาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของท่าน

เพื่อให้เข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถส่ง E-mail ได้ตามแบบมาตรฐานทั้งแบบอังกฤษและอเมริกัน

การสื่อสาร ปัจจุบันเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ภาพพจน์และธุรกิจของบริษัท ซึ่งแน่นอนว่าการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศที่มาติดต่อกับบริษัทจะเป็นประตูด่านสำคัญซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านธุรกิจของบริษัท ดังนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเลขานุการ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานประชาสัมพันธ์ และพนักงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาพพจน์ของบริษัทเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและบริษัทของท่าน หลักสูตรประกอบไปด้วย

ความคิดที่ดีอาจจะถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับอนุมัติถ้าหากขาดการนำเสนอที่ดี การนำเสนอที่ดีหรือการนำเสนออย่างมืออาชีพจึงเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ  ในการดำเนินธุรกิจ การขออนุมัติงาน  โครงการต่างๆ หรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เทคนิคการนำเสนอเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  ลึกซึ้งขั้นตอนมากมาย  เป็นทักษะหรือพรแสวงที่จะต้องได้รับการฝึกฝน ตามแนวทางที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะเวลาหนึ่งที่จะทำให้มีทักษะเบื้องต้น  เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการทำงานตลอดจนนำศักยภาพของตนออกมาใช้ให้เต็มที่  ทำให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน / เพื่อนร่วมงาน / องค์กร และมีกลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จให้ตนเองและหน่วยงาน

การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป การปฐมพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของชีวิต เพราะการที่เราสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยก่อนถึงมือแพทย์นั้นเป็นการลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก

    หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิด และตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิด ฝึกฝนการตื่นตัว ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในเหตุการณ์ตามกรณีศึกษา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง   เพื่อปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด สร้างความเก่งและกล้า นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

            หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

    หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงานให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง

  หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาตนเองทั้ง การพัฒนาความคิดและการทำงานเชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีต่างๆ ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยความคิดและการทำงานเชิงรุก การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน การพัฒนาความคิดเชิงบวก รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ “เชื่อ” ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบในการทำงาน สร้างความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และร่วมมือก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ช่วยให้พนักงานเกิดความมั่นใจและประสบความสำเร็จในที่สุด

      เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิดของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของชีวิต และความสุขในการทำงานด้วย

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน  ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน และผู้บริหาร ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ และยังสามารถการพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

    ดังนั้น เทคนิคการบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยการฝึกฝนความมีระเบียบ ความใส่ใจ ความชำนาญ และสร้างแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานความรับผิดชอบงาน และการส่งต่องานไปยังจุดต่อไป เพื่อช่วยให้เกิดความรวดเร็วทันเวลาในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ด้านเทคนิคการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันต่อไป

การทำงานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายในหรือภายนอกองค์กร  ทักษะหนึ่งที่จะทำให้งานของเราสำเร็จคือ การเจรจาต่อรอง  ถือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง  ทักษะการเจรจาต่อรองต้องได้รับการฝึกฝน  เราต้องมีเป้าหมายในการสื่อสารในแต่ละครั้ง และจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัว  รู้เขา รู้เรา ในเป้าหมายของคู่เจรจา  การเจรจาต่อรองถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงาน และสำเร็จตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้

ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร คุณทราบหรือไม่ในเวลาที่ใช้ไปกับงานเอกสาร การค้นหาเราใช้เวลาถึง 30-40 % ไปกับเวลาการปฏิบัติงาน นี่คือหนึ่งเหตุผลที่องค์กรต้องใส่ใจกับระบบงานเอกสาร  อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น  ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือใช้อ้างอิงในธุรกรรมทางธุรกิจ  ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีการตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  เอกสารต่าง ๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้อง กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนำเข้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท  หรือหากมีการเคลมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งต้องหาเอกสารมายืนยัน  การขึ้นศาลที่ต้องมีเอกสารตัวจริง  จากเหตุการณ์เหล่านี้  ในส่วนที่ต้องสร้างเอกสารขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ  ควรมีวิธีการ มาตรฐานเพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญพบเอกสารตามที่ต้องการ  อายุเอกสารทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญจะทำลายได้หรือไม่ และในยุค 4.0 ที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการทำงาน หรือในยุคของ Paper less การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง การสแกนที่เป็นระบบ ค้นหาง่าย  องค์กรจึงต้องทำให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการในการสืบค้นหรือค้นหาอย่างทันเวลาในการสนับสนุนสิ่งที่ต้องการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  หลักสูตรนี้นอกจากจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้โปรแกรมหรือสร้างสื่อออนไลน์ได้แล้ว ยังจะช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการวางแผนงานหลักสูตร และวิธีการผลิตหลักสูตรออนไลน์ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Captivate (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ให้บุคลากรได้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยบุคคลากรในวงการธุรกิจล้วนมีความสามารถในการเขียน แต่สำหรับการเขียนจดหมาย, อีเมล์ธุรกิจและเอกสารภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะจะต้องมีหลายทักษะเข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นคือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างตรงประเด็น รวมทั้งทักษะการเลือกใช้ รูปแบบ สำนวน และคำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ  อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันดีว่าการเขียนเอกสาร,จดหมายและอีเมล์ธุรกิจที่ดีไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กรเท่านั้น แต่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จเลยทีเดียว   ด้วยเหตุนี้หลักสูตร  Business Writing จึงได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุสู่การเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลในที่สุด

   หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองแนวทางการทำงานของพนักงาน ด้วยการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้เครื่องมือง่าย ๆ แต่ได้ผล   และเป็นที่น่าพึงพอใจสูงสุด 

การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษนั้น นับว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างแรกของการฝึกฝนภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถทำการติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเหตุนี้ หลักสูตร   Head-Heart-Hands; The Fast Track to English Conversation  (Head-Heart-Hands; เส้นทางลัดสู่การสนทนาภาษาอังกฤษ)   จึงได้รับการคิดค้นขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถ ”เข้าถึง”  (Head)  เคล็ดลับที่ซ่อนเร้นอยู่แบบเส้นผมบังภูเขาของการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้ “ตามใจนึก” (Heart) แล้วหลังจากนั้นก็จะนำเอาเคล็ดลับดังกล่าวมาแทนค่าด้วย “นิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว”  (Hands) 

 การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การขาดการปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถลดความผิดพลาดในการทำงาน ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงานให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพราะว่าจะเป็นทิศทาง แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติ ที่จะดำเนินไปให้ถึงเป้าหมายในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้อย่างมีเทคนิค รอบคอบ รอบด้าน ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน มีจิตสำนึกการทำงานแบบเชิงรุก มีประสิทธิภาพ และความสำเร็จที่เกิดจากประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ประเมิน วัดผลได้ และสามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงในการบริหารเป้าหมายในการทำงานในอนาคตได้ หรือถ้าเราสามารถหาเทคนิคการวางแผนได้ เราจะทำงานได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง มีแรงบันดาลใจ หรือมีสิ่งกระตุ้น ที่จะให้การทำงานที่มีกำหนดเป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการ จากแผนงานที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบและมีแบบแผน เพื่อให้มีผลงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

Powered by MakeWebEasy.com