Public Training บริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)

(อบรม 21 ส.ค. 63).....หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานให้ได้ตรงใจที่ต้องการ และได้พนักงานมีประสิทธิภาพสูง จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาด โดยใช้หลัก Competency & Behavior......... เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และสามารถทำประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้

(อบรม 24 ส.ค.63).....โลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารและพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะคนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร หลายองค์กรจึงหันมาให้ความสนใจในการยกระดับการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

(อบรม 22 ก.ย. 63).....ดังนั้นการสัมภาษณ์ที่สามารถค้นหา ด้วยวิธีการใช้แบบประเมินที่มีประสิทธิภาพที่ได้กำหนดขึ้นผนวกกับเทคนิคการตั้งคำถามการสัมภาษณ์ที่เป็นระบบและมีแบบแผนก็สามารถตอบโจทย์ในการค้นหา Competency ได้ ด้วยเหตุนี้จึงสมควรที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงเทคนิคในการสัมภาษณ์สำหรับงานบริหารต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปปรับใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกหลายด้านเช่นกัน

Powered by MakeWebEasy.com