Public หัวหน้างาน /ผู้บริหาร

           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างานและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึง หลักการสำคัญในการบริหารด้วย 3 ทักษะจำเป็น ได้แก่ การสื่อสารประสานงาน การสร้างภาวะผู้นำและผู้ตาม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อสร้างการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอดประสาน  4 เครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้การบริหารทีมนั้นง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่ปรับให้เข้าเฉพาะกับผู้อบรมแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานอย่างตรงจุดและถูกต้อง ภายในเวลาที่รวดเร็ว และ ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้จริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างานและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึง หลักการสำคัญในการบริหารด้วย 3 ทักษะจำเป็น ได้แก่ การสื่อสารประสานงาน การสร้างภาวะผู้นำและผู้ตาม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อสร้างการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสอดประสาน  4 เครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้การบริหารทีมนั้นง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่ปรับให้เข้าเฉพาะกับผู้อบรมแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และ ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี รวมถึงเรียนรู้เทคนิค วิธีการ การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดขึ้นให้เฉพาะผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม  และเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง  

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ ผู้บริหาร ได้เรียนรู้ วิธีการสร้างประสิทธิให้กับองค์กร การพัฒนาบุคคลกรในองค์กรให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุขได้  เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง  

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวที่ดีมีความสามารถทั้งในเรื่องการบริหารคน และ การบริหารงาน จนสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นอย่างเหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาให้เป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรม ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองให้เป็นนักฝึกอบรมที่ดี รวมทั้งการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาความมั่นใจให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นนักฝึกอบรมที่ดีได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการมอบหมายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกน้องที่หัวหน้างานควรจะใช้และจำเป็นจะต้องใช้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้หลักหรือวิธีการในการมอบหมายงานที่ถูกต้อง ในการถ่ายทอดหลักและเทคนิคในการมอบหมายงานให้ได้งาน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของมอบหมายงาน รวมถึงให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจธรรมชาติของตนเองและลูกน้อง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง  

  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ช่วยปรับพฤติกรรมให้มีภาวะผู้นำมากขึ้น รวมทั้งทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การพูด และวิธีการบริหารคนให้ได้งาน และสร้างคนให้มีความสุขในการทำงาน ผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรการมีศักยภาพสูงสุด

         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ Sales Supervisor และ Area Manager ได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการสร้างและพัฒนาทีมขาย รวมถึงทักษะและจิตวิทยาในการบริหารพนักงานขาย เพื่อให้สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าให้ยั่งยืน เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารทั้งมือเก่าและมือใหม่ ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาให้เป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรม ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองให้เป็นนักฝึกอบรมที่ดี รวมทั้งการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาความมั่นใจให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นนักฝึกอบรมที่ดีได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้พฤติกรรมและการบริหารลูกน้อง Gen X และ Gen Y ให้อยู่มือ เกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจ โดยผ่านการทำกิจกรรม และ Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ในการบริหารลูกน้องให้เหมาะอย่างที่เขาเป็น  

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวที่ดีมีความสามารถทั้งในเรื่องการบริหารคน และ การบริหารงาน จนสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นอย่างเหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานอย่างตรงจุดและถูกต้อง ภายในเวลาที่รวดเร็ว และ ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้จริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็น Excellent Leadership ร่วมถึงพัฒนา การสื่อสารอย่างทรงพลัง และ การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร  ผ่านการกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรักและศรัทธา เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง  

  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ช่วยปรับพฤติกรรมให้มีภาวะผู้นำมากขึ้น รวมทั้งทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การพูด และวิธีการบริหารคนให้ได้งาน และสร้างคนให้มีความสุขในการทำงาน ผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรการมีศักยภาพสูงสุด

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการมอบหมายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกน้องที่หัวหน้างานควรจะใช้และจำเป็นจะต้องใช้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้หลักหรือวิธีการในการมอบหมายงานที่ถูกต้อง ในการถ่ายทอดหลักและเทคนิคในการมอบหมายงานให้ได้งาน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของมอบหมายงาน รวมถึงให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจธรรมชาติของตนเองและลูกน้อง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

  หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรัก เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงาน ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวลูกน้องเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน  เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า เรียนรู้เทคนิคการเป็น Coaching Mentor และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง  

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรัก เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการสอนงานและประเมินผลงานพนักงานได้อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการสอนงานและการประเมินผลงานรวมทั้งได้เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาให้เป็นวิทยากรหรือนักฝึกอบรม ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองให้เป็นนักฝึกอบรมที่ดี รวมทั้งการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาความมั่นใจให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นนักฝึกอบรมที่ดีได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง  

          หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง  

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่าง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นหัวหน้างานที่สร้างคนให้เก่งและดีอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็น Excellent Leadership ร่วมถึงพัฒนา การสื่อสารอย่างทรงพลัง และ การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร  ผ่านการกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรักและศรัทธา เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และ ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี รวมถึงเรียนรู้เทคนิค วิธีการ การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดขึ้นให้เฉพาะผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม  และเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง  

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้