Public หัวหน้างาน /ผู้บริหาร

หลักสูตรนี้…จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดข้อผิดพลาด ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนขั้นตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ยังได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อให้ผู้แต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้…จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดข้อผิดพลาด ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนขั้นตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ยังได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อให้ผู้แต่ละกลุ่ม และ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็น Excellent Leadership ร่วมถึงพัฒนา การสื่อสารอย่างทรงพลัง และ การสร้าง Employee Engagement ให้ลูกน้องรักและผูกพันกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ผ่านการกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าที่ทุกคนรักและศรัทธา เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป

(อบรม 5 ต.ค. 63).....หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานบริการ ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวหน้าที่ดี มีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดทำขึ้นเฉพาะให้แก่ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มและเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยด้วยตนเอง

(อบรม 1 ต.ค. 63).....หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานบริการ ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวหน้าที่ดี มีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดทำขึ้นเฉพาะให้แก่ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มและเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยด้วยตนเอง

(อบรม 6 ต.ค. 63)....เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของผู้จัดการที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

.ณ ปัจจุบัน การสร้าง Employee Engagement นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนตัวชี้วัดว่า หัวหน้านั้นสามารถเข้าถึงและผูกพันกับลูกน้องมากแค่นั้น ซึ่งหัวหน้าหลายท่านไม่สามารถ สร้างEmployee Engagement ได้ จนส่งผลให้งานต่างๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย เกิดความไม่ราบรื่นในการทำงาน เกิดปัญหาต่างๆ ในการทำงาน จนส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กร

(อบรม 28 ต.ค. 63).....หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงานและการพัฒนาพนักงานขาย ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวพนักงานขายเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน ขั้นตอนการสอนงาน เรียนรู้เทคนิคการสอนงาน และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

(อบรม 30 ต.ค.63).....หลักสูตรนี้ได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ

(อบรม 4 พ.ย.63).....หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และ ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี รวมถึงเรียนรู้เทคนิค วิธีการ การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดขึ้นให้เฉพาะผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

(อบรม 4 พ.ย. 63).....หลักสูตรนี้ได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ

(อบรม 5 พ.ย.63)..... ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้

(อบรม 10 พ.ย.63).....หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ในระดับหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง

(อบรม 17 พ.ย. 63).....หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ Sales Supervisor และ Area Manager ได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการสร้างและพัฒนาทีมขาย รวมถึงทักษะและจิตวิทยาในการบริหารพนักงานขาย เพื่อให้สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าให้ยั่งยืน เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

(อบรม 24 พ.ย. 63).....ยุคนี้เป็นยุคแห่งการสร้างผลงาน พนักงานทุกคนในองค์กรต้องแข่งกันสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในองค์กร แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ หัวหน้างาน ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องผลการปฏิบัติงาน การสอนงานเพื่อให้พนักงานสร้างผลงาน และในที่สุดจะต้องทำการประเมินผลให้พนักงานสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานได้ ยิ่งหัวหน้ามีความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงานมากเพียงใด พนักงานจะยิ่งสร้างผลงานได้มากขึ้นตามลำดับ

(อบรม 4 ธ.ค. 63).....หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานบริการ ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวหน้าที่ดี มีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดทำขึ้นเฉพาะให้แก่ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มและเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยด้วยตนเอง

(อบรม 8 ธ.ค.63).....หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และ ทักษะการเป็นหัวหน้าที่ดี รวมถึงเรียนรู้เทคนิค วิธีการ การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดขึ้นให้เฉพาะผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

(อบรม 21 ธ.ค. 63).....ความสำเร็จของงานโดยส่วนใหญ่ขององค์กรมาจากหัวหน้างาน แต่ในทางตรงกันข้ามหากหัวหน้างานไม่ทำหน้าที่ของหัวหน้างาน หรือให้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ควรทำก็สามารถทำให้ผลงานนั้นออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (Willis Towers Watson) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลูชั่นส์ชั้นนำระดับโลกได้สำรวจอัตราการลาออกของพนักงานอันดับต้นๆล้วนมาจากหัวหน้างาน โดยเผยว่าสาเหตุหลักมาจากหัวหน้าใช้อำนาจหน้าที่ในการทำงานร่วมกับลูกน้องโดยขาดภาวะความเป็นผู้ กล่าว คือ ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการทำให้งานนั้นสำเร็จ และต้องมีภาวะผู้นำ สามารถนำ (Leading) ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้อำนาจในการสั่งการอย่างเดียว ต้องมีศิลปะในการบริหารงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การให้ความสำคัญกับคน เพราะงานจะสำเร็จได้ต้องมาจากผู้นำต้องได้ใจลูกน้องก่อน นั่นคือ ผู้ที่ที่มีภาวะผู้นำ

(อบรม 22 ธ.ค.63)..... ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ บทบาทการเป็น Coaching Mentor คือเทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ลูกน้องทุกคนคือมดงานที่สำคัญยิ่งของหัวหน้า หากหัวหน้ามีทักษะการสอนงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรมีแขนขาที่ทรงพลัง สามารถช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้างานสอนงาน และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกน้องไม่เป็น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าขององค์กร อาจจะสร้างความแตกแยกระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง จนทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างมากขึ้น

(อบรม 24 ธ.ค. 63)..... หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิ์ผล เข้าใจ การกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์ รู้จักติดตามงาน รับผิดชอบต่อคำสั่งในการที่ถ่ายทอดสู่ระดับล่างมั่นใจในติดตามงานสามารถพัฒนาสู่ผู้บริหารในลำดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(อบรม 25 ธค.63).....เพื่อตอบสนองให้ หัวหน้าพนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการสร้างและพัฒนาทีมขาย รวมถึงทักษะและจิตวิทยาในการบริหารพนักงานขาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยด้วยตนเอง

 ความสำเร็จของงานโดยส่วนใหญ่ขององค์กรมาจากหัวหน้างาน แต่ในทางตรงกันข้ามหากหัวหน้างานไม่ทำหน้าที่ของหัวหน้างาน หรือให้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ควรทำก็สามารถทำให้ผลงานนั้นออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน (Willis Towers Watson) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลูชั่นส์ชั้นนำระดับโลกได้สำรวจอัตราการลาออกของพนักงานอันดับต้นๆล้วนมาจากหัวหน้างาน โดยเผยว่าสาเหตุหลักมาจากหัวหน้าใช้อำนาจหน้าที่ในการทำงานร่วมกับลูกน้องโดยขาดภาวะความเป็นผู้ กล่าว คือ ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการทำให้งานนั้นสำเร็จ และต้องมีภาวะผู้นำ สามารถนำ (Leading) ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้อำนาจในการสั่งการอย่างเดียว ต้องมีศิลปะในการบริหารงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การให้ความสำคัญกับคน เพราะงานจะสำเร็จได้ต้องมาจากผู้นำต้องได้ใจลูกน้องก่อน นั่นคือ ผู้ที่ที่มีภาวะผู้นำ

(อบรม 18 ต.ค. 63).....หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานอย่างตรงจุดและถูกต้อง ภายในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้จริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

Powered by MakeWebEasy.com